Privacystatement

Psychologenpraktijk Van Daatselaar te weten: mw. A. van Daatselaar (functionaris gegevensbescherming) gevestigd te Breda op de Groot Ypelaardreef 171 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78452023 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de psycholoog A van Daatselaar omgaat met informatie met betrekking tot uw gegevens, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Van Daatselaar verwerkt persoonsgegevens die:

  • betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals  contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  • met toestemming van betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  • die met toestemming van betrokkene worden verkregen via e-health behandelingen.

Doel en wettelijke grondslagen voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens (contactgegevens en gegevens betreffende uw gezondheid) voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, uw behandeling;
  • het financieel afhandelen van de behandeling;
  • het verwerken van vragenlijsten en e-health behandelingen;
  • het voeren van correspondentie met u.

Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. Het verwerken en bewaren van uw gegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast bestaat er een wettelijke verplichting rond het vastleggen van b.v. het medisch dossier, het BSN en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Persoonsgegevens delen met derden

Uw gegevens worden verwerkt door Zorgadmin, de aanbieder van onze medische software. Zorgadmin is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij u daar schriftelijke toestemming voor geeft . Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden bewaard volgens wettelijk voorgeschreven termijnen. Voor medische gegevens is dit 15 jaar na het einde van de behandeling. Voor financiële gegevens is dit 7 jaar.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mail te sturen naar psychologenpraktijk@casema.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Psychologenpraktijk Van Daatselaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij vragen of klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens een e-mail te sturen naar psychologenpraktijk@casema.nl Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.